Escudo de la Peña
www.veloclubvalencia.com
Altimetrías de la CV
Fundada el 31 de mayo de 1912 y en la Unión Velocípeda Española desde el 14 de Febrero de 1918.
Inicio Web
El Club
Reglamento
Estatutos
Club Social
Tablón Anuncios


ESTATUTS DE LA SOCIETAT CICLISTA
VELO CLUB DE VALÈNCIA

(hasta Junio 2.006) Actual

 

Capítol I – Principis generals.
Capítol II – Dels Socis.
Capítol III – Òrgans de govern i representació.
Capítol IV – Patrimoni fundacional i règim econòmic.
Capítol V – Règim documental.
Capítol VI – Reglaments, modificació dels estatuts i dissolució del club.
Capítol VII – Procediment d’elecció de càrrecs representatius i de govern.
Capítol VIII – Disciplina esportiva.
Capítol IX – Activitats, acords i impugnacions.


CAPÍTOL I

Principis generals

Article 1.- La Societat Ciclista VELO CLUB, fundada el 31 de maig de 1912, és una associació privada sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpia, que té com a fi exclusiu el foment i la pràctica de l’activitat esportiva en l’àmbit federat.

Article 2.- La Societat Ciclista VELO CLUB es constitueix, a l’empara de la Llei 4/1993, de 20 de desembre de la Generalitat Valenciana, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, i es regirà per esta llei, per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, en els preceptes amb rang de llei orgànica, i per totes les altres disposicions d’àmbit autonòmic i estatal que estiguen vigents i resulten aplicables; així mateix, pels presents estatuts i els reglaments i disposicions de la federació o federacions esportives de la Comunitat Valenciana a què s’adscriga, i si n’hi ha pels de les federacions estatals, així com pels reglaments de règim interior o altres que puga aprovar l’Assemblea General.

El club acata i reconeix els estatuts i reglaments de la federació o federacions esportives de la Comunitat Valenciana a què s'adscriu i, si no n’hi ha, els de la federació o federacions estatals.

Article 3.- La Societat Ciclista VELO CLUB practica, com a principal modalitat esportiva, la del cicloturisme i està adscrit a la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

Article 4.- L'Assemblea General podrà acordar la creació de tantes seccions esportives com modalitats especifiques es practiquen en el club, havent d’adscriure's a les federacions respectives i retre compte de la dita creació al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana per mitjà de certificat expedit pel secretari/a amb el vist-i-plau del president.
Article 5.- Domicili social
El domicili social es fixa en la localitat de València, CP 46019, C/ Marqués de Montortal, 45, e-mail admin@veloclubvalencia.com i telèfon 655 422 213

Article 6.- L’àmbit territorial d'actuació és la Comunitat Valenciana sense perjuí d'integrar-se en organitzacions d’àmbit superior, si així s'acordara; així com d’actuar fora d’este àmbit territorial en competicions esportives.

Article 7.- En el seu funcionament el club es regirà per principis democràtics i representatius i la sobirania plena residirà en l'Assemblea General.


CAPÍTOL II

Dels Socis

Article 8.- El nombre de socis serà il·limitat; no obstant això, la Junta Directiva podrà suspendre l'admissió temporal de nous socis quan raons d'aforament o de capacitat física de les instal·lacions així ho aconsellen.

Article 9.- Requisits dels socis.

1. Poden ser socis del club les persones físiques i jurídiques, tant públiques com privades d'acord amb els requisits següents:

a) Les persones físiques majors d'edat o menors de 18 anys legalment emancipats, amb capacitat d’obrar i no subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret d'associació, que després de la sol·licitud corresponent siguen admeses i satisfacen la quota social establida.

b) Els menors no emancipats de mes de 14 anys, amb el consentiment, documentalment acreditat de les persones que hagen de suplir la seua capacitat, que siguen admesos i paguen les quotes que s'establisquen.

c) Les persones jurídiques de naturalesa associativa, amb l'acord exprés previ del seu òrgan competent, i les de naturalesa institucional, amb l'acord previ del seu òrgan rector.

2. El dret a ser soci s’estén als estrangers que no tinguen cap impediment legal.
Article 10.- Drets i obligacions dels socis

1. Els socis tindran els drets següents:
a) A participar en les activitats del club en compliment dels seus fins específics.
b) A participar en els òrgans de govern i representació, a votar i a assistir a l’Assemblea General.
c) A ser informat sobre la composició dels órgans de govern i representació del club, del seu estat de comptes i del desenrotllament de la seua activitat.
d) A exigir que l'actuació del club s'ajuste al que disposa la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana, a les seues normes de desplegament i altres normes autonómiques o estatals que estiguen vigents i resulten aplicables en materia esportiva, així com als presents estatuts.
e) A separar-se lliurement del club.
f) A impugnar els acords dels órgans de govern i representació que estimen contraris a la llei o als estatuts.
g) A ser oït amb carácter previ a l'adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a estes mesures, havent de ser motivat l'acord que, si es procedent, impose la sanció.

2. Son obligacions dels socis:
a) Abonar les quotes que exigisca la Junta Directiva, aprovades per l'Assemblea General.
b) Contribuir al sosteniment del club, així com a la promoció, difusió i pràctica de les modalitats esportives que es practiquen en el club.
c) Acatar totes les disposicions que dicten l'Assemblea General o la Junta Directiva per al bon govern del club.
d) I totes les altres obligacions que es desprenguen del que disposen els presents estatuts.

Article 11.- S'establix el principi d'igualtat de tots els socis, sense discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Article 12.- Per a ser admés com a soci caldrà:
a) Reunir les condicions assenyalades per a això en l’article 9.
b) Sol licitar-ho per escrit a la Junta Directiva.
c) Satisfer, si està aprovat per l’Assemblea, la quota d'ingrés corresponent.

Article 13.- La condició de soci es perd:

a) Per voluntat pròpia.
b) Per falta de pagament de 2 quotes anuals consecutives.
c) Per acord de la Junta Directiva, fundat en faltes de caràcter molt greu, amb incoació prèvia d’expedient sancionador i amb audiència de l'interessat; acord que haurà de ser ratificat en la primera Assemblea General que se celebre.
d) Són considerades faltes molt greus:
-Impedir o posar obstacles al compliment de les finalitats de la Societat.
-Obstaculitzar intencionadament el funcionament dels òrgans de govern i representació de la Societat.

Article 14.- Successió en la condició de soci
La condició d’associat és intransmissible per causa de mort o a títol gratuït.

CAPÍTOL III

Òrgans de govern i representació

Article 15.- La S.C. VELO-CLUB es regirà per l'Assemblea General, la Junta Directiva i el president.

Article 16.- L’Assemblea General.
1. L’Assemblea General és el màxim òrgan de representació i govern de la S.C. VELO-CLUB, integrada per tots els socis amb dret a vot.

2. Si el nombre de socis és inferior a dos mil podran intervindre directament tots els socis.

3. Quan el nombre de socis siga major de dos mil, la participació de l'Assemblea General es farà pel procediment de representants, en l’elecció de la qual s’estarà al que disposa l’article 15 del Reial Decret 177/1981, de 16 de gener, sobre clubs i federacions esportives.

Article 17.- Quòrum i acords
1. Les Assemblees Generals, convocades en sessió ordinària o extraordinària, quedaran válidament constituides:

a) En primera convocatòria, quan concórreguen, presents i representats, un terç dels associats.
b) En segona convocatòria, siga quin siga el nombre d'assistents.

2. Entre la data de la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea, en primera convocatòria, hauran de mediar com a mínim quinze dies naturals per a la sessió ordinària i set dies naturals per a la sessió extraordinària. Les convocatòries de les sessions de l’Assembla seran per escrit. Els anuncis de la convocatòria seran col·locats en els llocs de costum. Sempre que siga possible tots els membres seran convocats individualment. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de reunió així com l’ordre del dia.

3. Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran en general per majoria simple de les persones assistents, presents i representades, o siga quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran una majoria qualificada, o siga que els vots afírmatius superen la mitat dels assistents, els acords relatius a: dissolució del club, modificació d'estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de qualsevol òrgan de govern o representació.

4. El Secretari redactarà l’Acta de cada sessió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el texte dels acords que hagen estat adoptats i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada sessió de l’Assemble es llegirà l’Acta de la sessió anterior per tal que siga aprovada o no. Els acords de l'Assemblea General vinculen també els absents, els dissidents i els que encara estant presents s'hagen abstingut en les votacions.

Article 18.- Convocatòries
L'Assemblea General haurà de ser convocada en sessió ordinària, almenys una vegada a l'any per a l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior, els pressupostos, les quotes de socis i el pla d’actuació de l’exercici corrent, i en sessió extraordinària, sempre que es considere oportú pel president o la Junta Directiva o a sol·licitud de, com a mínim, un 20 % dels socis amb dret a vot i en tot cas quan es tracte de matèries relatives a modificació d'estatuts, autorització per a la convocatòria d'eleccions de Junta Directiva, prendre diners a préstec, emetre títols representatius de deute o part alíquota patrimonial o alienació de béns immobles.

Article 19.- Competències de l’Assemblea General.
Correspon a l'Assemblea General:
a) Elegir el president i els membres de la Junta Directiva per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de tots els socis amb dret a vot.
b) Aprovar els reglaments de règim interior i el reglament electoral del club, així com les seues modificacions i les dels estatuts presents.
c) Disposar i alienar els béns del club, prendre diners a préstec i emetre títols representatius de deute o de part alíquota patrimonial.
d) Crear servicis en benefici dels associats, així com noves seccions esportives.
e) Aprovar la moció de censura al president i/o la Junta Directiva.
i) Discutir i aprovar, si correspon, la memòria anual d'activitats, la liquidació de l'exercici econòmic, el balanc de situació i el compte de resultats.
g) Aprovar el pressupost de l'exercici econòmic.
h) Conéixer, discutir i aprovar, si és procedent, les propostes de la Junta Directiva o dels socis formulades amb la deguda antelació.
i) Assenyalar les condicions i formes d'admissió de nous socis i acordar la quantia de les quotes que han de satisfer els associats així com quota d’ingrés, si així es considera, i quotes extraordinàries.
j) Conéixer i ratificar les altes i baixes dels associats, així com les de la Junta Directiva si n'hi haguera.
k) Acordar l’expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva.
l) I qualsevol altres no atribuïdes expressament al president o a la Junta Directiva.

Article 20.- De la Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l'òrgan de govern de la S.C. VELO-CLUB encarregat d'executar els acords adoptats per l'Assemblea General i exercirà les funcions que estos estatuts li conferixen.

2. La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior a 3, al capdavant de la qual hi haurà un president i de la qual formaran part, almenys un vicepresident i un secretari.

3. La duració del mandat de la Junta Directiva serà de tres anys des de la seua proclamació, podent presentar-se tots els membres a reelecció conjuntament o per separat en altres candidatures. Poden ser reelegits indefinidament.

4. Durant el mandat de la Junta Directiva i en cas de vacants, que no superen el 50% dels seus membres, el president podrà anomenar substituts que hauran de ser ratificats en la primera Assemblea General que es convoque.

5. La Junta Directiva la convocarà el president, com a mínim, amb dos dies d'antelació a la data de celebració. També la podrà convocar a petició de 2/3 dels seus membres.

6. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan estiguen presents tots els seus membres, encara que no hi haja hagut convocatòria previa, si així ho acorden per unanimitat. Així mateix, en primera convocatòria quan concórreguen la majoria dels seus membres, i en segona convocatòria serà prou que concórreguen almenys 1/3 dels seus membres. En tots els casos hauran d'estar presents, el president o el vicepresident i el secretari o persona de la Junta Directiva que el substituïsca en cas d'absència justificada.

Article 21.- Funcions de la Junta Directiva

En especial, corresponen a la Junta Directiva les funcions següents:

a) Dirigir la gestió del club, vetlant pel compliment del seu objecte social.
b) Mantindre l'orde i la disciplina en el club, així com en les competicions que s'organitzen.
c) Convocar, per mitjà del seu president, a l'Assemblea General quan ho creguen necessari i complir els acords i decisions d'esta.
d) Redactar l'inventari, el balanç, el compte de resultats i la memòria anual d'activitats que hagen de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General.
e) Proposar la redacció o reforma del reglament de règim interior, fixant les normes d'ús de les instal·lacions.
f) Anomenar les persones que hagen de dirigir les diferents comissions que es creen, així com organitzar les activitats del club.
g) Aplicar totes les mesures esportives, econòmiques i administratives i necessàries per al foment i desenrotllament de l'esport del ciclisme dins del club.
h) Assenyalar les condicions i forma d’admissió de nous socis, així com les quotes periòdiques que hauran de satisfer-se, que hauran de ser aprovades per l’Assemblea General.

Article 22.- Funcions del president

1. El President del club és el seu representant legal i actuarà en el seu nom, estant obligat a executar els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

2. En particular li corresponen les funcions següents:

a) La direcció del club.
b) La presidència i direcció dels debats, tant en l'Assemblea General com en la Junta Directiva.
c) Emetre vot de qualitat en cas d'empat.
d) Convocar les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari del club.
f) Les restants atribucions pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o la Junta Directiva.

3. Al president el substituirà, en cas d’absència o malaltia, el vicepresident o, si este no hi és, altre membre de la Comissió Permanent per l’ordre que figura en el butlletí o el vocal de la Junta Directiva de més edat.

Article 23.- Del secretari

El secretari de la Junta Directiva cuidarà de 1'arxiu de la documentació, redactarà els documents que afecten la marxa administrativa del club i portarà el llibre de registre d'associats i el llibre d’actes del club.

Article 24.- Del tresorer

El tresorer, o qui realitze les seues funcions, serà el depositari dels fons del club, firmarà els rebuts i autoritzarà els pagaments i portarà els llibres de comptabilitat. Durant el primer mes de cada any formalitzarà un balanç de situació i el compte de resultats que es posaran en coneixement de tots els associats per a la seua aprovació per l'Assemblea General. En els comptes bancaris de la Societat han de figurar les signatures del President, Vicepresident i el Tresorer. Per a poder disposar de fons serà suficient amb dues signatures de les tres esmentades.

Article 25.- L'exercici de qualsevol càrrec en els òrgans de govern i representació del club tindrà caràcter gratuït.

CAPÍTOL IV

Patrimoni fundacional i règim económic

Article 26.- El club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propis, amb les limitacions legals que corresponguen.

Article 27.- Patrimoni fundacional

1. El patrimoni del club en el moment actual és el següent: Inmnoble de la seu social de la S.C. VELO CLUB en C/Marqués de Montortal, 45 de València.

2. En el futur, este patrimoni estarà integrat per:

a) Les aportacions econòmiques dels socis.
b) Les donacions o subvencions que reba.
c) Els resultats econòmics que puguen produir les activitats organitzades per la Societat.
d) Les rendes, fruits o interessos del seu patrimoni.
e) Qualsevol altres recursos, de conformitat amb els estatuts i la legislació vigent.

Article 28.- Règim econòmic

1. Queda expressament exclòs, com a fi del club, l’ànim de lucre i no podrà destinar els seus béns a fins industrials, comercials, professionals o de servicis, ni exercir cap activitat d’igual caràcter amb la finalitat de repartir els beneficis obtinguts entre els seus socis.

2. La totalitat dels ingressos del club haurà d’aplicar-se al compliment dels seus fins socials. Quan es tracte d’ingressos procedents de competicions o activitats esportives dirigides al públic, estos ingressos hauran d’aplicar-se exclusivament al foment i desenrotllament de les activitats esportives dels socis.

3. El club podrà gravar i alienar els seus béns immobles, prendre diners a préstec i emetre títols representatius de deute o de part alíquota patrimonial sempre que complisca els requisits següents:

a) Que siguen autoritzades estes operacions per una majoria qualificada en l’Assemblea General.
b) Que els dits actes no comprometen de manera irreversible el patrimoni del club o l’activitat físicoesportiva que constituïx el seu objecte social. En este supòsit podrà exigir-se sempre que ho sol·liciten almenys un 5% dels socis, l’oportú dictamen econòmic actuarial, firmat per un tècnic titulat.
c) Quan es tracte de prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual del club, o que represente un percentatge igual del valor del patrimoni així com en els supòsits d’emissió de títols, serà imprescindible l’aprovació de la Secretaria Autonòmica d’Esport de la Generalitat Valenciana i l’informe de la federació de la modalitat principal.

4. En qualsevol cas, el producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben hauran d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, construcció o millora de bèns de la mateixa naturalesa.

5. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i, per tant, el tancament de l’exercici associatiu es produirà el 31 de desembre de cada any.

Article 29.- Títols de deute o de part alíquota patrimonial

1. El club podrà emetre títols de deute per un import determinat per a atendre necessitats transitòries de tresoreria o de finançament; títols a subscriure voluntàriament pels socis i reintegrables.

2. Així mateix el club podrà emetre títols representatius de part alíquota patrimonial representatius del valor de gaudi que en un moment determinat tinga per als seus associats el conjunt patrimonial disponible.

3. L’emissió dels títols es produirà en les condicions i amb els requisits que establisca l’Assemblea General, sense més limitacions que les contingudes en este article.

4. Els títols s’inscriuran en un llibre que portarà a efecte el club, en el qual s’anotaran les successives transferències.

5. En tots el títols constarà el valor nominal, la data d’emissió i, si és procedent, l’interés i el termini d’amortització.

6. No podran autoritzar-se emissions de títols alliberats, o siga, sense desembossament.

7. Els títols de deute només podran ser subscrits pels socis i la seua possessió no conferirà cap dret especial, excepte la percepció dels interessos establits conforme a la legislació vigent i la devolució de les quantitats desembossades.

8. Els títols representatius de part alíquota patrimonial seran, així mateix subscrits pels socis. En cap cas estos títols donaran dret a la percepció de dividends o beneficis.

9. Els títols de deute o de part alíquota patrimonial seran transferibles d’acord amb els requisits i les condicions que en cada cas establisca l'Assemblea General.


CAPÍTOL V

Règim documental

Article 30.- El règim documental constarà dels llibres següents:

a) Llibre de registre de socis, en el qual hauran de constar els noms i cognoms, el número de DNI i, si és procedent, els càrrecs de representació, govern o administració que exercisquen en el club. També s'hi especificaran les dates d'altes i baixes i de presa de possessió i cessament dels càrrecs al·ludits.
b) Llibres d'actes, on es consignaran les reunions que celebre l'Assemblea General, la Junta Directiva i els altres òrgans col·legiats del club, amb expressió de la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. Les actes seran subscrites, en tot cas, pel president i el secretari de l’òrgan col·legiat.
c) Llibres de comptabilitat, que permeten un seguiment cronològic de totes les seues operacions així com obtindre una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del club.
d) Llibre d'inventaris, que arreplegarà la relació de béns i drets del club.
e) Qualssevol altres legalment exigibles per normatives específiques o acorde el mateix club.CAPÍTOL VI

Reglaments, modificació dels estatuts i dissolució del club

Article 31.- Reglaments.
Els presents estatuts podran desplegar-se per un reglament de règim interior i un reglament electoral, en tot allò que no s'opose a la normativa vigent de caràcter esportiu i de conformitat amb el que preceptuen els presents estatuts.

Article 32.- Modificació dels estatuts
1. Els presents estatuts només podran ser modificats, reformats o derogats en l'Assemblea General convocada a l'efecte, per mitjà d'acord que haurà d'adoptar-se per una majoria qualificada de socis de número assistents, presents i representats.

2. La modificació d'estatuts es presentarà en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en el termini d'un mes des de la seua aprovació, no produint efectes, tant per als associats com per als tercers, fins a la seua inscripció en el mateix registre.

3. Presentat el projecte de modificació d'estatuts en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, i per al cas que la Secretaria Autonòmica d'Esport estimara la necessitat o conveniència de realitzar modificacions al text presentat, la Junta Directiva queda autoritzada a incorporar-les sense necessitat de sotmetre-les a l'aprovació de l'Assemblea General.

Article 33.- Dissolució del club.

1. El club es dissoldrà per les causes següents:
a) Per acord adoptat per l'Assemblea General convocada a l'efecte, per majoria qualificada dels assistents.
b) Per les causes determinades en 1'article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial firme.
2. En cas de dissolució, el patrimoni net resultant de la liquidació, si n'hi haguera, es destinarà a fins de carácter esportiu i no lucratiu, donant compte d'aixó justificadament al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
3. La dissolució del club obrirà el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat conservarà la seua personalitat jurídica.
4. Una vegada acordada la dissolució del club i llevat que l'Assemblea General dispose una altra cosa o que el jutge, si és procedent, ho acordara, la Junta Directiva es constituirá en òrgan liquidador.
5. Entre les funcions dels liquidadors estarà la de sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL VII

Procediment d'elecció de càrrecs representatius i de govern

Article 34.- El president i la Junta Directiva seran elegits per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret de tots els socis amb dret a vot, en candidatura oberta o tancada.

Article 35.- L'elecció del president i la resta de membres de la Junta Directiva tindrà lloc en els supòsits següents:
1. Per expiració del mandat.
2. Per dimissió, renúncia, mort o incapacitat física de més del 50% dels membres de la Junta Directiva, de tal forma que no puga exercir degudament les seues funcions.
3. Per moció de censura al president i/o a la Junta Directiva.
Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer han de recaure en persones diferents.

Article 36.- Si cessara el president amb anterioritat a l'acabament del seu mandat, per dimissió, renúncia, mort, incapacitat física o incompatibilitat, li substituirà el vicepresident que corresponga per orde de prelació durant el temps que reste fins a la conclusió del mandat. En el cas de que la resta de la Comissió Permanent de la Junta Directiva (Vicepresident, Secretari i Tresorer) decidisquen per majoria renunciar a la resta de mandat, es constituiran en Junta Gestora que convocarà eleccions en el termini de dos mesos des de la seua renúncia.

Article 37.- Per a ser elegible s'hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser espanyol, nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o estranger resident a Espanya.
b) Ser major d'edat.
c) Trobar-se en el ple ús dels drets civils.
d) Ser soci del club.
e) No haver sigut inhabilitat per a exercir un càrrec públic per sentència judicial ferma ni un càrrec esportiu, per resolució ferma dictada per un òrgan disciplinari.
f) No ostentar el càrrec de president en una altra entitat esportiva de la mateixa modalitat principal.

Article 38.- Seran electors tots aquells socis que integren l'Assemblea General amb dret a vot.

Article 39.- La Junta Directiva convocarà l'Assemblea General en sessió extraordinària per mitjà de comunicació escrita a tots els seus membres, especificant-se com a orde del dia de la convocatòria l’aprovació del reglament electoral i del calendari electoral, així com l'elecció, per sorteig entre els socis de ple dret, de la Junta Electoral.

Article 40.- Calendari electoral.
1. En el calendari electoral hauran de figurar, almenys, dates i terminis de:
• Convocatòria de les eleccions.
• Exposició pública del cens i presentació de reclamacions a este.
• Presentació de candidatures (obertes o tancades) i la seua publicació.
• Reclamacions a les candidatures i la seua resolució.
• Celebració de les eleccions: lloc, dia i hora per a les votacions.
• Impugnacions als resultats i la seua resolució.
• Proclamació definitiva dels resultats.

2. Així mateix, caldrà fer constar l’hora de començament i finalització de l’Assemblea en què es duguen a terme les votacions

3. El calendari electoral en totes les seues fases, així com les resolucions resultants, seran públics i estaran exposats en el domicili social del club fins a la conclusió del procés electoral.

Article 41.- El cens electoral estarà exposat en la seu de l’entitat durant un període mínim de 15 dies naturals, en què figurarà la llista de socis amb dret a vot, perquè els interessats puguen interposar les reclamacions oportunes.

Article 42.- Constitució de la Junta Gestora.

1. Els membres de la Junta Directiva que no es presenten a la reelecció continuaran en els seus càrrecs, amb funcions de Junta Gestora, fins que resulte elegida una candidatura.

2. Si tots els membres de la Junta Directiva es presenten a la reelecció, en l’Assemblea General que aprove el calendari electoral es procedirà a l’elecció d’una Junta Gestora que suplisca les funcions de la Junta Directiva durant el transcurs del procediment electoral, funcions que s’iniciaran una vegada comence la fase de presentació de candidatures i continuaran fins que finalitze el període electoral.

Article 43.- Cada vegada que es produïsquen unes eleccions o canvis en la Junta Directiva caldrà comunicar al Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la composició de la nova Junta Directiva, per mitjà de certificat expedit pel secretari amb el vistiplau del president entrant.

Article 44.- Moció de censura.

1. La moció de censura al president i/o la Junta Directiva haurà de ser constructiva incorporant la proposta de candidat o candidats alternatius a aquells que se censuren.

2. La proposta de moció de censura haurà de ser presentada per mitjà d'escrit firmat per almenys un 30 % dels membres de ple dret de l'Assemblea.

3. Presentada la moció de censura, el president estarà obligat a convocar l'Assemblea General extraordinària, per a debatre-la i aprovar-la si correspon, en el termini máxim de 30 dies naturals.

4. Per a l’aprovació de la moció de censura es requerirà el vot favorable de la mitat més un dels membres de ple dret de l'Assemblea General.

CAPÍTOL VIII

Disciplina esportiva

Article 45.- Normes d'aplicació

1. Als efectes disciplinaris en relació amb els associats s’aplicarà directament, mentres la Junta Directiva no haja sotmés a l'Assemblea General i s'haja aprovat per esta un reglament específic, el que disposa la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, el Reial Decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva, i la resta de normes reglamentàries que s'hi puguen aplicar.

2. En tot cas, per a imposar qualsevol sanció, serà preceptiva la instrucció d'un expedient disciplinari amb audiència de l'interessat.


CAPÍTOL IX

Activitats, acords i impugnacions

Article 46.- Les activitats del club hauran d'acomodar-se en tot moment als seus fins estatutaris.

Article 47.- Els actes i acords del club que siguen contraris al que disposa la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana i a les disposicions que les despleguen, així com a les altres normes estatals o autonòmiques que siguen aplicables i al que disposen els presents estatuts, podran ser suspesos o anul·lats per l’autoritat judicial a instància de part interessada o del ministeri públic, d’acord amb els tràmits establits en la Llei d'Enjudiciament Civil.

Article 48.- La impugnació d'acords i actes de clubs davant de l’autoritat judicial no impedirà l’adopció d'aquelles resolucions federatives o de l'autoritat esportiva que foren pertinents.


<< Inicio de la página
<< Inicio de la web

 

Velo-Club Valencia. Diseño Página: 20 Diciembre, 2009
Correo de contacto: veloclubvalencia